ගිලන්සරණ සාත්තු සේවාව සදහා අයදුම් කිරීමේ අයදුම්පත

අයදුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :-අයදුම්කරුගේ ලිපිනය. :-ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය  :-වයස    :-ලිපිනය    :-දුරකථන අංකය    :-හදිසියකදී සම්භන්ද කරගත හැකි වෙනත් දුරකථන අංකයක්.  :-පළපුරුද්ද ඇත්නම් සහ විස්තර.:-      සැලකිය යුතුයි :- අයදුම්කරුගේ  පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඩිජිටල්…

Continue Reading

ගිලන්සරණ සාත්තු සේවාව සදහා අයදුම් කිරීමේ අයදුම්පත

අයදුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :- අයදුම්කරුගේ ලිපිනය. :- ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය  :- වයස    :- දුරකථන අංකය    :- හදිසියකදී සම්භන්ද කරගත හැකි වෙනත් දුරකථන අංකයක්.  :- පළපුරුද්ද ඇත්නම් සහ විස්තර.:- ඉහත මා…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu