ගිලන්සරණ සාත්තු සේවාව සදහා අයදුම් කිරීමේ අයදුම්පත

 1. අයදුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :-
 2. අයදුම්කරුගේ ලිපිනය. :-
 3. ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය  :-
 4. වයස    :-
 5. ලිපිනය    :-
 6. දුරකථන අංකය    :-
 7. හදිසියකදී සම්භන්ද කරගත හැකි වෙනත් දුරකථන අංකයක්.  :-
 8. පළපුරුද්ද ඇත්නම් සහ විස්තර.:-

     සැලකිය යුතුයි :-

 1. අයදුම්කරුගේ  පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඩිජිටල්  ජායාරුපයක් සහ අයදුම්කරුගේ  ජාතික හැදුනුම් පතෙහි ඩිජිටල්  ජායාරුපයක්    0718032779  දුරකථන  අංකයට  imo ,whatsapp  හෝ viber  කරන්න  .නැතහොත්  freesri@yandex.com  ඊමේල් කරන්න.
 2. අයදුම්කරුගේ අයදුම්පත ලැබූ පසු ,ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විස්තර  අප මෘදු කාන්ගය තුල (https://play.google.com/store/apps)  යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.
 3. ගිලන්සරණ  සේවාව මෘදුකාංග දෙකකින් යුක්තවේ . ගිලන්සරණ සේවා ලබාගන්නන් සදහා වූ  මෘදුකාංගය  සහ ගිලන්සරණ  සේවා සපයන්නන් සදහා ම වෙන්වූ   මෘදුකාංගය. සේවා සපයන්නන් සදහා වූ මෘදුකාංගය තුලට පිවිස ඔබටම ලියාපදින්චි වී  සේවාව  සැපයීම සදහා අයදුම්කිරීමේ පහසුකම ඇත.
 4.  විස්තර  වැඩි විස්තර සදහා www.freesri.ru  වෙත පිවිසෙන්න.

දුරකථන -0715721804

Leave a Reply

Close Menu