ගිලන්සරණ සාත්තු සේවාව සදහා අයදුම් කිරීමේ අයදුම්පත

අයදුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :-

අයදුම්කරුගේ ලිපිනය. :-

ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය  :-

වයස    :-

දුරකථන අංකය    :-

හදිසියකදී සම්භන්ද කරගත හැකි වෙනත් දුරකථන අංකයක්.  :-

පළපුරුද්ද ඇත්නම් සහ විස්තර.:-

ඉහත මා විසින් සදහන් කර ඇති තොරතුරු සත්‍ය බවත තහවුරු කරමි.

දිනය :-………………………… අත්සන :-…………………………………

     සැලකිය යුතුයි :-

  1. අයදුම්කරුගේ  පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඩිජිටල්  ජායාරුපයක් සහ අයදුම්කරුගේ  ජාතික හැදුනුම් පතෙහි ඩිජිටල්  ජායාරුපයක්    0718032779  දුරකථන  අංකයට  imo ,whatsapp  හෝ viber  කරන්න  .නැතහොත්  freesri@yandex.com  ඊමේල් කරන්න.
  2. අයදුම්කරුගේ අයදුම්පත ලැබූ පසු ,ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විස්තර  අප මෘදු කාන්ගය තුල (https://play.google.com/store/apps)  යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.
  3. ගිලන්සරණ  සේවාව මෘදුකාංග දෙකකින් යුක්තවේ . ගිලන්සරණ සේවා ලබාගන්නන් සදහා වූ  මෘදුකාංගය  සහ ගිලන්සරණ  සේවා සපයන්නන් සදහා ම වෙන්වූ   මෘදුකාංගය. සේවා සපයන්නන් සදහා වූ මෘදුකාංගය තුලට පිවිස ඔබටම ලියාපදින්චි වී  සේවාව  සැපයීම සදහා අයදුම්කිරීමේ පහසුකම ඇත.
  4.  විස්තර  වැඩි විස්තර සදහා www.freesri.ru  වෙත පිවිසෙන්න.

Leave a Reply

Close Menu