ගිලන්සරණ සාත්තු සේවාව සදහා අයදුම් කිරීමේ අයදුම්පත

අයදුම්කරුගේ සම්පුර්ණ නම :- අයදුම්කරුගේ ලිපිනය. :- ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය  :- වයස    :- දුරකථන අංකය    :- හදිසියකදී සම්භන්ද කරගත හැකි වෙනත් දුරකථන අංකයක්.  :- පළපුරුද්ද ඇත්නම් සහ විස්තර.:- ඉහත මා…

Continue Reading
Close Menu